Gennaro Mazzella

Gennaro Mazzella
(Ponza 1916 – Roma 1973)
, poeta, studioso, attore e scrittore di teatro. Vissuto per un decennio a Roma, a cavallo della seconda guerra mondiale, maturò una rilevante esperienza culturale cimentandosi, con lusinghieri risultati, in teatri di avanspettacolo assieme ad attori come Totò e Riento. Rientrato nell’isola nativa, fu il primo studioso a preoccuparsi del recupero del dialetto ponzese (di origine campana), dando vita ad una sistematica ricerca linguistica e a una folta produzione in vernacolo. I suoi studi hanno permesso di salvare dall’oblio un prezioso patrimonio filologico, oggi in parte scomparso. Nel primo dopoguerra organizzò e diresse una compagnia teatrale, per la quale redisse commedie brillanti in cui trafuse la ricchezza delle antiche tradizioni ormai in declino. A metà degli anni sessanta fondò e diresse la rivista Ponza Mia, arricchendola di vivaci bozzetti di vita con figure soffuse di incantata spontaneità che restano nella memoria.Le sue composizioni, in poesia e in prosa, alcune delle quali si rifanno ai ritmi delle antiche ballate ponzesi, sono uno spaccato di vita isolana di una volta: la immaginosa vita dei pescatori, l’hobby della caccia visto attraverso l’ottica dei cani che si affannano appresso ai loro padroni, di cui rivelano il carattere spesso dispotico e stravagante, l’esperienza del primo cinema per un’arzilla vecchietta di ottant’anni, il ritorno di un emigrante dagli Stati Uniti, la rievocazione della vita di San Silverio, papa e martire, patrono di Ponza, tutto diventa racconto gioioso di una vita sana, ancorata ai bisogni e ai sentimenti primordiali.

Categoria:

Descrizione

La famiglia

Chi s’ammarìt’è nùn fà la famìglie
io dico: ha maltrattato solo il giglio
ha maltrattato io dico ha maltrattato solo il giglio.

Siént’è dìce a tànta gènte
spusà sì, ma fìgli niénte
sò malàt’ è sentimiénte
o nùn tènene i semmiénte.
Ìe ve dìche francamènte
sènza scòpe i v’ingannà
chi vò vìvere cuntènte
assàie fìglie tèn’ à fà.

Spìsse vòte me dumànde
nè, pecché è spettàte tànte
mó tenésse a vèra bànde
cu maéste ì musicànte.
Pe fortùne non c’è male
u pòch’ è musiche ce stà
o seràle o mattinàle
u sfòghe llòre l’ànna fà.

Accummèncian’ a matìne
quànn’ u uàlle aìzz’ a vóce
cu buongiòrne alla mammìne
tutt’ in còr’ autavóce.
Chi vò a zùppe o marmellàte
chi vò sùle cioccolàte
pò u tèrze uàtte uàtte
vò truvànne sùl’ u làtte.

Ì che delìzie, ì che piacére
specialmènte quànn’ è a sére
addivènt’ a casa mia
nu locàl’ è pazzarìa.
Cèrto , só soddisfazióne
quànne siént’ e strillà a nàte
che s’ha fàtte ‘ndù cazóne
é vuol’ èssere cagnàte.

Si te mìtte nu vestìte
ben stiràt’ e ben pulìte
fàcce a cróce e in mén d’ un’ óra
à cagnàte il suo colore.
Quànne a nùie ce vène a vòglie
d’ascì fòre cu convòglie
appriparàmm’ u portafòglie
e u canestiélle cu cummuóglie.

Con biscòtti e cu zizzòtti
pastarèlle e pappa-cotte
cu ‘ndrindrì e lupacchiòtte
biciclètte e orsacchiòtte.
Pe dópassàmm’ ì c’ allegrìa
ognuno fùie a miézz’ a via
pensando che, non hanno torto,
a pazzarìa à rapùte ì pòrte.

Ìe créde ‘ngòpp’ u mùnne nùn esìste 
n’ìsola chiù bèll’e chést’a cà
nùn mànche niénte è fàtt’appóste pu turìste
che ògnei cunfòrte cérche e vò acchiappà.
Ce stà chi pàrle màle e la disprèzze
e chi sè lamentàte ‘ngòpp’u prèzze
da iàtte cunuscìmm’a stòria vìve
che u làrde fète quànnr nùn s’arrìve.
È inùtile sentì chisti lamiénte
a Pònza bèlle nùn se pò dìce niénte
me pàre na principésse ‘ndà na règge
èd ògnie scòglie prónte pa prutègge
a tutt’i làte allért’i sentinèlle
guàie a chi nùn dìce Pònze è bèlle!|
Zannóne e Palmaròla finànza di frontiére
difficilmènte pàssa un sol contrabbandiere
i Scuglietèlle e Gavi secónda linea armàte
è libera la nàve se la bandiera ha alzàte
Appene ‘mbócche l’ìsole u ‘Ngiénz’ èss’è chiammàte
ogniùne cu binòcolo se fà a prìmma uardàte.
Assùmmen’ i Gruttélle, appriéss’ u Uaitàne
chiù nànz’ i Ruttecèlle da bonànim’e Zitàne.
Pò u Spaccapùrpe nate, che u nòmm’ànne cagnàte
truvànnel’immortàle cu l’Àrche Naturàle.
A prìmma spiàgge è in vìsta, ospitàle pì turìste
Schiavón’éssa è chiammàte – pi cóppie e nammuràte.
Calenfiérne vèn’appriésse – cu na spiàgge e nu scòglie gruósse
dóve nàsce na funtàne – a tèrr’ ù scògli’u parrecchiàne.
Mó sta a pàrte chiù ‘mburtànte – naturàl’e interessànte
cu na sèrie e grótt’e quante! – che furnéscen’ ù campusànte.
Cuminciàmme ca Smeràlde – sótt’u Còr’e zi Matìlde
fòr’a chiàn’e Pacchiaróne – affiànc’ a spiagge di Frontóne.
‘Nfàcce a Ràvie, a pónt’e fòre – stà nu spàcche ch’è n’amóre
e nu scòglie arrèt’a isse – nòtt’e ghiuórn’ò guàrde fìsse.
Ì Grótt’Azzùrre retrostànte – sèmpe chién’e villeggiànte
già da tèmpo e in tutte l’óre – stànn’assìst’u dìnt’e fòre.
Mó la smétt’e pòs’a pénne – làscio a vói e a chi cumprénne
giudicàr che Pònza è bèlle – e non v’è al mondo un’altra stélla.